Ukrajinská literatúra

 

Po roku 1991 prestali byť aktuálne dogmatické schémy vymedzené socialistickým realizmom a v kontexte rozmachu nacionálneho uvedomenia, prekonávania postkoloniálneho syndrómu a rozvoja slobody autorskej individuality sa začalo obdobie hľadania nových estetických metód zobrazovania skutočnosti, nových žánrových foriem a plurality rôznorodých literárnych smerov.Najvýraznejším rysom súčasného literárneho procesu na Ukrajine je zmena civilizačnej a kultúrnej orientácie v prospech Západu a pokles vplyvu ruskej literatúry. Formuje sa nový typ čitateľa, ktorému už nevyhovuje štylistika socialistického realizmu, ani úzkej národnostnej profilácie. Príznačná je reflexia horúcich sociálnych problémov a problémov historickej pamäti, vrátane tém, ktoré boli dlhé roky tabu. Ukrajinská literatúra sa vracia k veľkým románovým formám a odkláňa sa od extrémneho postmodernizmu, príznačného pre koniec 20. storočia. Vidno v nej decentralizáciu kultúrneho a literárneho diania (okrem tradičných centier Kyjeva a Ľvova sa do kultúrneho povedomia vracia aj Ivano-Frankivsk, Charkiv a Luck). Veľmi zreteľná je politická angažovanosť spisovateľov. Vzrastá vplyv internetových technológií na literárny proces.